Bliv inspireret - se forskellige muligheder - klik her
Udskriv
 

1. Generelt.      
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.
En kontrakt afgivet af ATC Data’s sælger er først bindende for ATC Data, når den er godkendt af ATC Data’s hovedkontor.

2. Priser.
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms.

3. Betaling.
Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sidste rettidige betalingsdato ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.
ATC Data er berettiget til at beregne renter og rykkergebyr af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr. måned, indtil det fulde beløb er indbetalt.
Købers indbetalinger afskrives først på renter og omkostninger og herefter på gælden.
Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på ATC Data som ikke er skriftligt anerkendt af ATC Data og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen.
Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til ATC Data, som om levering var sket til aftalt tid. Dette kan dog fraviges ved skriftlig accept fra ATC Data.

4. Abonnementer og ejendomsforbehold.
Alle former for abonnementer, såsom webhotel, domæner, navneservere, e-mail, 3 mdr. opdatering osv. forsætter uændret til næste periode. Opsigelse skal ske skriftligt til ATC Data, og være os i hænde 30 dage før ny periode starter.

ATC Data forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. lev. omk., evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

 

5. Levering.
Levering sker ab lager ATC Data’s adresse, medmindre andet skriftligt er aftalt.
ATC Data kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer som skyldes udefra kommende forhold eller lign.

6. Bestillingsfejl.
Varer tages generelt ikke retur, medmindre andet er aftalt skriftligt forudgående, dog evt. modregnet en retur %.

7. Produktinformation.
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for ATC Data.

8. Produktændringer.
ATC Data forbeholder sig ret uden varsel at ændre produkter eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

9. Immaterielle rettigheder.
Enhver leverance af produkter sker med respekt  af de pågældende indehavers immaterielle rettigheder og ATC Data er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

10. Mangler og reklamation.
Ved levering skal køber straks foretage en undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver, og skriftlig reklamere med angivelse af eventuelle fejl, indenfor max. 8 dage. ATC Data kan herefter frit vælge at afhjælpe fejlen eller ombytte det leverede.
Forandringer eller indgreb i det købte uden ATC Data’s skriftlige samtykke fritager ATC Data for enhver forpligtigelse.
Såfremt ATC Data har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom, omfatter serviceforpligtigelsen alene de solgte produkter.
ATC Data forbeholder sig retten til at teste varer som påstås at være defekte. Hvis varen findes Ok efter test, må det påregnes at varen sendes retur/geninstalleres med en regning for udført arbejde. I tilfælde af fejl vil varen blive ombyttet eller krediteret.

11. Ansvarsbegrænsning.
Et erstatningskrav overfor ATC Data kan aldrig overstige faktura beløbet for den solgte genstand.
ATC Data’s erstatningsansvar er begrænset til direkte tab, og ikke driftstab, avance tab eller andre indirekte tab. ATC Data er uden ansvar for forsinkelser eller mangler, der skyldes afhjælpning, ombytning eller lign.
ATC Data tager forbehold for Force Majeure af enhver art.

12. Produktansvar.
I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: ATC Data er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af ATC Data’s leveret varer i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes vores fejl eller forsømmelse.

13. Transport af rettigheder.
ATC Data er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

14. Tvister.
Enhver tvist mellem køber og ATC Data skal afgøres efter dansk ret.